The most difficult times can produce the greatest spiritual blessings. God truly knows just what we need at every moment!

Saturday, December 20, 2014

diagnosis ...

Perverse quest for pleasure is pushing the whole western civilization into madness. Nobody is reacting, nobody is protesting being afraid to be accused of judgmentalism or rudeness. Political correctness and "niceness" are the most important and the only correct attitudes toward the capricious and decadent society. This seems to be a mass moral, cultural and sociological suicide in an atmosphere of universal permissiveness ....

Evil and immorality are becoming more and more arrogant and the moral tsunami going through the entire western civilization is leaving after its successive waves a total disaster and absolute ruins. It's a kind of well known truism that the civilization is dying ... 

And people are "eating and drinking, selling and buying, planting and building" ..... being absolutely unaware of what is really happening ...


Luc 17:26-30

"Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. "It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. "It will be just like this on the day the Son of Man is revealed.


Diagnoza ...

Przewrotne poszukiwanie najniższych, prawie zwierzęcych przyjemności pcha całą zachodnią cywilizację w szaleństwo. Nikt nie reaguje, nikt nie protestuje bojąc się być oskarżonym o wydawanie wyroków, potępianie i chamstwo. Polityczna poprawność i fałszywa uprzejmość to jedyne akceptowane postawy względem kapryśnego, perwersyjnego i dekadenckiego społeczeństwa. Wygląda na to, że cała cywilizacja zachodnia postanowiła popełnić moralne, kulturalne i społeczne samobójstwo w atmosferze powszechnej akceptacji perwersji i zboczeń ...

Zło i niemoralność stają się coraz bardziej aroganckie, a moralne tsunami (jakie przetacza się przez całą zachodnią cywilizację) z jego kolejnymi falami, pozostawia po sobie całkowite zniszczenie, ruiny i rumowisko. Jest powszechnie uznawanym truizmem stwierdzenie, że zachodnia cywilizacja umiera. I nikt się tym specjalnie nie przejmuje ....

Ludzie "jedzą i piją, sprzedają i kupują, sadzą i budują" .... Będąc całkowicie nieświadomi, albo wprost nie chcąc wiedzieć co się naprawdę dzieje z całą perwersyjną cywilizacją zachodnią ...

Łukasz 17:26-30

"Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi."

1 comment:

DM said...

Well said...And very true. DM